نهادهاي دولتي

اداره مدیریت کل بنادر کیش
توضیحاتساعت کار: 8:00 الی 16:00
دفتر امام جمعه
توضیحاتساعت کاری: 8:00 الی 14:30
بخشداری کیش
توضیحاتساعت کار: 7:00 الی 14:00
اتفاقات آب
توضیحاتساعت کار: 7:30 الی 14:30
اداره ثبت اسناد
توضیحاتساعت کاری 7:30 الی 14:30
نمایندگی وزات اموز خارجه
توضیحاتساعت کار: 8:00 الی 16:00
پایانه مسافری بندر کیش
توضیحاتساعت کار:7:30 الی 24:00
بازرسی سازمان
توضیحاتساعت کار: 8:00 الی 16:00
اداره حمل و نقل کیش
توضیحاتساعت کاری: 7:30 الی 14:30
شیلات کیش
توضیحاتساعت کاری: 7:30 الی 14:30
معاونت توسعه مدیریت
توضیحاتساعات کاری : 8:00 الی 16:00
اداره ثبت احوال کیش
توضیحاتساعات کاری : 8:00 الی 14:00
سازمان تأمين اجتماعي كيش
توضیحاتساعات کاری : 8:00 الی 16:00
اطلاعات پرواز فرودگاه
توضیحاتساعات کاری : 6:00 الی 24:00
اداره بهزیستی کیش
توضیحاتساعات کاری: 8:00 الی 16:00
گمرک کیش
توضیحاتساعات کاری : 8:00 الی 14:00
سازمان منطقه آزاد کیش
توضیحاتساعات کاری : 8:00 الی 16:00
پلیس +10
توضیحاتساعات اداری و مراجعه شعبه کیش: 8:00 الی 14:00 تلفن تماس جهت انتقاد، شکایت، پیشنهاد و تقدیر: 197
اداره گذرنامه
توضیحاتساعت کار: 7:30 الی 14:30